Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 01/09/2020 lúc 08:10:01(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1/9/2020
 Chị Kháng
 Yên Vui Thanh Khê
 
 2.000.000
 

1/9/2020
 Thuan Cuong
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

1/9/2020
 Chị Thương (Thực phẩm Vũ Mai
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
Cải thìa trắng: 20 kg

1/9/2020
 Mara Studio
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Gạo: 200 kg

Sửa bởi người viết 01/09/2020 lúc 02:09:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 02/09/2020 lúc 12:49:33(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

2/9/2020
 Cô Tuyết
 Yên Vui Thanh Khê
 
 2.000.000
 

2/9/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Khoai lang: 10 kg; Chanh: 2kg; Dưa leo: 2kg; Chanh dây: 3kg; Cà chua: 1kg; Ớt chuông: 1kg

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 07:46:50(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/9/2020
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Chả cá: 10 kg

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 12:43:29(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/9/2020
 Đào Trung
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Cá nục: 17kg

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 07:45:15(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5/9/2020
 Chị Huỳnh Thanh Thảo
 Yên Vui Thanh Khê
 
 5.000.000
 

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 07:47:43(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/9/2020
 Hợp tác xã nước mắm Hai Hiền
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Nước mắm: 12 lít

7/9/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Củ quả: 6kg

7/9/2020
 Tuyền Đinh và Các bạn
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Gạo: 200 kg

Sửa bởi người viết 07/09/2020 lúc 12:03:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#7 Đã gửi : 08/09/2020 lúc 01:07:05(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8/9/2020
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 50.000
 

8/9/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Củ quả: 7kg

KetoanquanYenvui
#8 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 03:32:29(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9/9/2020
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Cải ngọt: 15kg; Rau lang: 10kg

9/9/2020
 Đỗ Văn Tiến Đạt
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

Sửa bởi người viết 10/09/2020 lúc 08:08:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#9 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 08:09:10(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/9/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Củ quả: 12kg

KetoanquanYenvui
#10 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 07:43:41(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/9/2020
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Bầu: 6kg

KetoanquanYenvui
#11 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 02:19:28(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/9/2020
 Nguyễn Hoàng Vũ
 Yên Vui Thanh Khê
 
 250.000
 

14/9/2020
 Nguyễn Thị Tú Anh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.362 giây.